Jacob Whitesides | Philadelphia

Jacob Whitesides performing at The Foundry in Philadelphia, PA on May 24, 2017. All photos taken by Cami Liberty.